Criteria en procedure

voor toekenning van de Willem Sluiter Prijs

Overeenkomstig de wensen van Bennie te Vaarwerk (Eibergen, 1958-2018) is de Stichting Fonds Willem Sluiter opgericht, waarvoor hij via een legaat geld beschikbaar stelde. Zijn gedachten hierover heeft hij schriftelijk kenbaar gemaakt. Hieraan zijn de criteria ontleend voor toekenning van de door hem gewenste Willem Sluiter Prijs.

Prijs is bedoeld voor de Achterhoek

Doel van de stichting is om de prijs elke vijf jaar uit te reiken aan een persoon, personen, vereniging, stichting, organisatie of bedrijf die de Achterhoek op een positieve manier voor het voetlicht heeft/hebben gebracht. De prijs bestaat uit een  penning en een geldbedrag. Te Vaarwerk bepaalde, dat de eerste toekenning ervan dient plaats te hebben binnen een termijn van vijf jaar na 2018, de 350e verjaardag van Sluiters bekende dichtregels over zijn ‘achter-hoek’.

Bennie te Vaarwerk lichtte hierbij toe dat een concreet product voor moet liggen; anders gezegd: het idee moet uitgewerkt zijn en in praktijk zijn gebracht. Voorts gaf hij aan: “Het gaat om de uitvoering van een idee/plan, of een evenement dat zich in de loop der jaren bewezen heeft. Maar commerciële evenementen blijven buiten beschouwing. Winst maken wordt niet beloond.” De voordrachten, merkte hij op, kunnen betrekking hebben op heel verschillende onderwerpen: een boek, een website, een industrieel product maar bijvoorbeeld ook een initiatief voor sociale vernieuwing.

Het gebied waarop de toe te kennen prijs betrekking moet hebben is: Achterhoek en Liemers.

Iedereen mag via website Willem Sluiter Prijs voordracht doen

Via de site bij de Willem Sluiter Prijs mag iedereen een voordracht indienen. Wel moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon, toelichting in een maximaal aantal woorden, één of meer illustraties, met eventueel filmpje en toestemming deze bij de nominatie te publiceren).

Is digitale inzending van een voordracht een probleem, dan verleent het stichtingsbestuur ondersteuning. In overleg met het bestuur van van de Stichting Fonds Willem Sluiter (FWS) is het mogelijk een voordracht schriftelijk in te dienen.

Voordrachten voor 1 januari 2021 inzenden

Alle voordrachten voor de in 2021 toe te kennen prijs moeten binnen zijn voor 1 januari 2021. Vanaf 1 februari worden de namen van de genomineerden voor deze prijs gepubliceerd via de website, als zij daar toestemming voor hebben verleend. Via deze weg worden ook alle betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken. De bekendmaking van de naam van de winnaar en de uitreiking van de prijs is gepland op zaterdag 20 maart 2021 in de Oude Mattheuskerk in Eibergen.

Controle voordrachten op volledigheid

De voordrachten worden voordat ze voor beoordeling worden opgeslagen, gecontroleerd door een webmasters, om te kijken of ze voldoen aan de voorwaarden. Spam wordt direct verwijderd en bij twijfel over een inzending wordt deze voorgelegd aan de tweede webmaster. Komen ze er samen niet uit dan neemt de voorzitter van de Stichting FWS een beslissing. Als de voordracht volledig is, ontvangt de inzender hiervan een bevestiging

Correcties en aanvullingen mogelijk

Tot de sluitingsdatum voor inzending van voordrachten voor deze prijs, 1 januari 2021, kunnen inzenders schriftelijk of via een e-mailbericht aan onze stichting de voordracht aanvullen, aanpassen of intrekken. De ontvangst hiervan wordt zo snel mogelijk bevestigd, waarbij indien nodig ook wordt geïnformeerd over de wijze van verwerking.

Na de einddatum voor inzending worden alle goedgekeurde voordrachten verzameld en in document ter inzage gegeven aan de juryleden. Dit document mag met niemand worden gedeeld en ook niet verder worden vermenigvuldigd. Alle exemplaren hiervan moeten nog voor de prijsuitreiking worden vernietigd.

Alle gegevensdragers waarin persoonsgegevens zijn opgenomen worden na de prijsuitreiking vernietigd.

Regels voor jurywerk Willem Sluiter Prijs

Het bestuur van de Stichting Fonds Willem Sluiter heeft voor de jury vastgelegd hoe stapsgewijs te werk moet worden gegaan. Dit document informeert hierover.

Het jurywerk wordt uitgevoerd in drie stappen:

  1. De 1e ronde wordt digitaal of schriftelijk uitgevoerd via een geheime stemming, waarbij ieder jurylid afzonderlijk de genummerde (op basis binnenkomst) voordrachten een cijfer toekent (1 tot en met 10). De resultaten worden opgeteld door een stembureau bestaande uit twee leden en de secretaris van het stichtingsbestuur. Zij schrijven vervolgens de (ten hoogste) tien hoogst genoteerden aan met de vraag of ze de nominatie aanvaarden, akkoord gaan met publicatie en desgewenst bereid zijn een nadere toelichting te geven aan de jury. Valt één van hen af dan wordt nummer 11 op de lijst gevraagd, enz. Daarna wordt de lijst van ten hoogste tien genomineerden in alfabetische volgorde gepubliceerd op de site (indien nodig vragen de webmasters eerst nog aanvullende informatie en illustraties) en wordt de jury hiervan in kennis gesteld, zodat ze haar werk voort kan zetten.
  2. Voor de 2e ronde komt de voltallige jury bijeen om uit deze ten hoogste tien genomineerden een winnaar te kiezen. Indien nodig/gewenst nodigt de jury genomineerden uit voor het geven van een toelichting (dit kan ook schriftelijk/digitaal). De onafhankelijke jury bepaalt vervolgens wie de winnaar wordt.
  3. De 3e ronde bestaat uit het schrijven van een juryrapport, dat voorafgaande aan de prijsuitreiking wordt gepresenteerd door één van de juryleden en dat schriftelijk en digitaal na afloop van de prijsuitreiking in geanonimiseerde vorm direct beschikbaar is voor publicatie.

Alle gegevensdragers waarin persoonsgegevens zijn opgenomen worden na de prijsuitreiking vernietigd.

Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen